Ungdata undersøkelsen - uke 6 og 7

Elever i kantina - Klikk for stort bilde Her ligger info angående ungdataundersøkelsen som skal gjennomføres i uke 6 og 7. Infoskriv er også sendt alle elever på mail - de kan da skrive det ut eller vise det hjemme!

 

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Østfold 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Østfold blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Østfold, er det viktig at så mange som mulig deltar.

HER FÅR DU INFORMASJON OM:

FORMÅL

HVORDAN GJENNOMFØRESUNGDATA

HVA SPØR VI OM I UNGDATA

STED OG TIDSPUNKTFOR GJENNOMFØRING

FRIVILLIGHET OG PERSONVERN

KONTAKTINFORMASJON

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

Gi ungdommer som går på videregående skole i Østfold mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

Forhold til skole, venner og foreldre

 Fritid og fritidsaktiviteter

 Helse, trivsel og livskvalitet

 Mobbing

 Seksualitet

 Regelbrudd, vold, rusmiddelbruk

Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region øst (KoRus - Øst).

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 6 til 15.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 Undersøkelsen er frivillig.

De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.

Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

PERSONVERN

Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.

Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2023. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.

Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personverombudet@oslomet.no).

Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.

NOVA behandler opplysningene basert på ditt samtykke.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Øst, på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

KONTAKTINFORMASJON

Kontaktperson i fylkeskommunen: Rådgiver i opplæringsavdelingen Christin Berg tlf: 915 19 066, e-post: chrber16@ostfoldfk.no. Kontaktperson ved KoRus: Psykolog Kristine Langmyr tlf: 957 93 348, e-post: kristine.langmyr@sykehuset-innlandet.no