Smitteverntiltak for privatisteksamen

Det vil bli utgitt en veileder om smittevern under eksamen fra Udir snarlig. I påvente av den sender vi nå en foreløpig versjon fra Viken fylkeskommune.

Det er viktig at privatisteksamen kan gjennomføres i utbruddperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for kandidater og de ansatte.

Skolene har ansvar for å gi kandidater og ansatte riktig og god informasjon om aktuell smitteforebygging og rutiner.

Smitteforebyggende tiltak

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke møte på eksamen eller på jobb
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Håndhygiene og det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte

Sensorer og eksamensvakter som ikke skal engasjeres/møte på jobb

 • Personer med påvist smitte av Covid19
 • Personer som har symptomer som ligner symptomer på Covid19, også milde symptomer
 • Personer som er i risikogrupper for alvorlig forløp av Covid19
 • Personer som er i karantene/isolasjon

Sensorer og eksamensvakter som kan engasjeres/møte på jobb

 • Personer med typiske symptomer på kjent pollenallergi (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne)
 • Personer som har vært syke, men har vært symptomfrie i ett døgn
 • Personer med syke personer i husstanden (men de må gå hjem hvis de får symptomer)

Kandidater som ikke skal møte på eksamen

 • Kandidater med påvist smitte av Covid19
 • Kandidater som har symptomer som ligner symptomer på Covid19, også milde symptomer
 • Kandidater som er i risikogrupper for alvorlig forløp av Covid19
 • Kandidater som er i karantene/isolasjon
 • Kandidater som er syke, i isolasjon eller karantene under eksamen, har rett til utsatt eksamen.

Kandidater som kan møte på eksamen

 • Kandidater med typiske symptomer på kjent pollenallergi (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne)
 • Kandidater som har vært syke, men har vært symptomfrie i ett døgn
 • Kandidater med syke personer i husstanden (men de må avbryte eksamen hvis de får symptomer)

God hygene

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte.
Det anbefales hyppig og grundig håndvask i minst 20 sekunder for både kandidater og ansatte. Hendene tørkes deretter med engangs papirhåndklær. Alternativ kan være å bruke desinfeksjonsmiddel.

Skolene må påse at alle sensorer, vakter og kandidater gjennomfører håndvask/desinfeksjon når de ankommer skolen.

Dette budskapet kan forsterkes ved å gi påminnelser muntlig og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask i skolens inngangsparti, i forberedelsesrom, eksamenslokale og toaletter.

Godt renhold

Som hovedregel kan renhold følge ordinære rutiner. Lokale renholdsplaner bør likevel gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov og om det er behov for å gjøre tilpasninger. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen.

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder:

 • Toaletter og vaskeservanter bør rengjøres minimum daglig.  Det oppfordres til å tørke over flater som toalettsete og kran på servanten med jevne mellomrom. Det må være engangs papirhåndklær og såpe tilgjengelig.
 • Avfall må tømmes daglig.
 • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres hyppig, minimum daglig.
 • Pultene må vaskes daglig, og i tillegg mellom hver kandidat ved muntlig/muntlig-praktisk eksamen.
 • Der hvor det tilbys låneutstyr, må nettbrett, datamaskiner/tastaturer også vaskes av.
 • Evt. dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner.

Lokaler, avstand og transport

Skolene bør redusere antall kandidater som møter opp samtidig.

Størrelsen og utformingen på lokalet må tillate at alle kan klare å holde 2 meter alle veier der de skal oppholde seg i mer enn 15 minutter. Det betyr at kandidater og ansatte kan passere hverandre og oppholde seg kortvarig nærmere andre enn 2 meter, men det skal tilstrebes god avstand og helst en meter også ved kortere kontakt. Direkte fysisk kontakt slik som håndhilsning og klemming skal unngås.

Det er lokalets utforming og størrelse som bestemmer hvor mange som kan være samlet der.  Folkehelseinstituttet anbefaler at eksamen gjennomføres slik at det er maks 50 kandidater per gruppe. Enkelte eksamenslokaler er store (messehaller, innendørs fotballbaner, idrettshaller). Så lenge smittevernråd gitt over følges, kan man i slike lokaler ha flere enn 50 kandidater som gjennomfører eksamen samtidig. Hensikten med å inndele kandidatene i grupper på maks 50 personer er følgende:

 1. at man skal ha god oversikt over at smittevern-tiltakene blir overholdt: unngå trengsel ved ankomst, avstandkrav blir overholdt, påse at alle vasker hender, påse at ingen med symptomer møter til eksamen mv.
 2. at man unngår blanding på tvers av gruppene slik at hvis det senere viser seg at noen har hatt smitte og møtt på eksamen, vil arbeidet med å lete etter nærkontakter være enklere, og potensiell smitte være begrenset. Det betyr at vakter ikke skal blandes mellom gruppene, det bør være toaletter forbeholdt den enkelte gruppe (alternativt vaskes mellom benyttelse av personer fra forskjellige grupper) og helst bør gruppene benytte adskilte inn/utganger eller i hvert fall ikke benytte de samtidig.

Spesielt for kandidater:

 • Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig.
 • Hold avstand til andre kandidater på vei inn og ut av lokalet, og under pauser.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre kandidater.

Spesielt for sensorer/vakter:

 • Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig.
 • Holde avstand til kolleger i møter og pauser.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Unngå bruk av håndsmykker.
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.
 • Legg til rette for hyppig håndvask og informer om dette.
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.
 • Vakter og sensorer utfører hyppig håndvask eller bruker hansker når det tas imot identitetsbevis for sjekk og underskrift, og ved utdeling av og innsamling av ark/materiell.

Smitteverntiltak i utvalgte fag

Her følger råd for enkelte fag som krever ekstratiltak, i tillegg til de rådene som er beskrevet over.

Gjesteprivatister ved muntlig eksamen i fremmedspråk

Her bør skolene legge til rette for gjennomføring via Teams slik at privatister unngår å reise lange avstander for å avlegge eksamen.

Musikk, dans og drama

 • Unngå at samme blåseinstrument brukes av flere kandidater.
 • Ved bruk av håndholdte instrumenter og tangenter, må berørte områder vaskes av etter bruk.
 • Gruppeeksamen bør unngås. Det bør legges opp til mest mulig individuell gjennomføring.
 • Hvis eksamen krever samhandling, må det være 2 meter mellom kandidatene.

Idrettsfag

 • Gruppeeksamen bør unngås. Det bør legges opp til mest mulig individuell gjennomføring.
 • Hvis eksamen krever samhandling, må det være 2 meter mellom kandidatene. De kan ikke bruke samme ball/utstyr.
 • Rengjøring/bytte av utstyr mellom hver kandidat er viktig.

Realfag

 • Utstyr til lab-øvelser må enten byttes ut eller rengjøres mellom hver kandidat.
   

Praktisk eksamen

For praktisk eksamen gjelder de samme grunnprinsippene som er beskrevet over. Eksamen bør organiseres slik at man unngår kø og trengsel. 

Det er som hovedregel ikke behov for personlig beskyttelsesutstyr for å ivareta smittevernet. For fag der det finnes en bransjestandard, skal denne følges, også under eksamen.

Gruppeeksamen bør unngås. Det bør legges opp til individuell gjennomføring.

Eksamen som innebærer tett kontakt:

Dette gjelder for eksempel frisør, hudpleie, fotterapeut m.m. For disse er det utarbeidet en bransjestandard/råd for opprettholdelse av smittevern. For ambulansefag henvises det til råd for smittevern i helsetjenesten.

Fag der det brukes felles utstyr:

Eksamen i mange fag innebærer mye utstyr som til dels deles. I den grad det er mulig bør man benytte personlig utstyr eller utstyr som er reservert én kandidat. Når dette ikke er mulig, anbefales det normalt renhold av aktuelt utstyr daglig og god håndhygiene.

Restaurant- og matfag:

Covid-19 viruset smitter ikke direkte gjennom mat eller vann, men eksamen må gjennomføres i tråd med mattilsynets retningslinjer: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/kan_man_spre_koronasmitte_ved_profesjonell_matproduksjon.38073

Sjekkliste for smittevern under eksamen

Nedenfor følger en sjekkliste for skoleledelsen om hvilke tiltak som må være på plass for gjennomføring av privatisteksamen. Tiltakene er nærmere beskrevet over.

Tiltak

Utført dato

Merknad

Hygienetiltak

 

 

Sikre at det er tilstrekkelig toalettkapasitet, nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og avfallsbeholdere

 

 

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er tilgjengelig

 

 

Sikre opplæring av ansatte om håndvaskrutiner og hostehygiene

 

 

Sikre informasjon til kandidater om håndvaskrutiner og hostehygiene

 

 

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene

 

 

Følge bransjestandarder der det er aktuelt

 

 

Redusert kontakt mellom personer

 

 

Vurdere bruk av rom og lokaler i forhold til antall kandidater i gruppene

 

 

Sikre god avstand mellom kandidater når de ankommer eksamenslokalet

 

 

Sikre god avstand mellom kandidater under eksamen.

 

 

Plan for grupper av kandidater og vakter, inkludert at vakter ikke blandes mellom gruppene

 

 

Sørge for egen pult/sitteplass kandidat med avstand mellom kandidatene

 

 

Passe på at det er tilstrekkelig utstyr som skrivesaker slik at deling unngås

 

 

Plan for å redusere trengsel på vei inn og ut av eksamenslokalene og ved toaletter

 

 

Eventuelt bruke merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel

 

 

Følge bransjestandarder der det er aktuelt

 

 

Renhold

 

 

Lage en plan for renhold, som beskriver hyppighet og metode for de ulike punktene. Planen må omfatte toaletter, servanter, hyppig berørte gjenstander (dørhåndtak, trappegelendre, bord, stoler, lysbrytere ol.)

 

 

Lage en plan for renhold av utstyr som benyttes under gjennomføring av eksamen.